نویسندگان: دکتر محمد امامی، دکتر مشتاق زرگوش پژوهش‌نامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان ۸۶

اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت

چکیده
با توجه به دلالت‌های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قانون، در این مقاله تلاش گردیده است تا مشخص گردد که با توجه به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون در اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت، این اصل بر چه آ موزه و گزاره‌هایی مبتنی است. تمایل به سوی حق‌-‌بنیان تعریف ساختن محتوای قانون و تعددگرایی بیرونی مفهوم قانون با تأکید بر اهمیت جایگاه قانون عادی و پررنگ شدن نقش قاعده‌گذاری، دستگاه قضایی ، دستاورد این پژوهش است.


کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت، قانونی بودن، حق و تکلیف