حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب مالکیت از سرمایه‌ها توسط دولت دکتر مشتاق زرگوش


‍ 📘حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب مالکیت از سرمایه‌ها توسط دولت

✍نویسنده: دکتر مشتاق زرگوش

•گزیده‌ای از مقدمه کتاب به قلم نویسنده محترم:

•یکی از مهم‌ترین آثار شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. ضمانت‌هایی که در بسیاری از قوانین برای حمایت از این حق مقرر شده است، نتیجه‌ای جز این به دست نمی‌دهد.
اما آیا حق مالکیت در مقابل دولت نیز از چنین موقعیتی برخوردار است؟ آیا دولت نمی‌تواند مالکیت را محدود یا فراتر از این، سلب نماید؟ در ادبیات حقوقی، آن گاه که در خصوص این حق سخن گفته می‌شود هویت و اثر آن در روابط میان اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر کشیده می‌شود؛ در چنین دیدگاهی، مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آن چه در مقابل اشخاص مطرح می گردد تفاوتی نداشته یا اگر هم داشته باشد این تمایز، قابل اعتنا نیست.
لازم به ذکر است که این حق در مقابل دولت، نه دارای معنا و نه اثری است که در مقابل اشخاص خصوصی برای آن قابل طرح است؛ دولت هم این حق را به صورت معناداری محدود کرده است و هم اینکه امکان نادیده‌انگاشتن آن را به صورت‌های مختلفی داشته، دارد و خواهد داشت.