حقوق اداری تطبیقی "اداره خوب" دکتر فرامرز عطریان

‍ 📘حقوق اداری تطبیقی اداره خوب مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

•نگارش: دکتر فرامرز عطریان

•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر:
•رابطه بهینه میان مردم و دستگاه‌های دولتی از اهم امور در هر کشوری است که باید بهترین راه حل را برای تحقق آن اندیشید؛ چرا که قطعا بقای دولت و اجرای منویات آن منوط به رضایت‌مندی مردم و حمایت و پشتیبانی آنان از نهادهای عمومی خواهد بود. اگر مردم به نهادهای دولتی اعتماد داشته باشند بیشتر تبعیت خواهد کرد و با مشارکت فعال امور کشور را بهتر پیش خواهد برد.

 •پارادایم "اداره خوب" از مفاهیمی است  که می تواند الگوی مناسبی برای تحقق این مطلوب تلقی شود و لذا در صورت تحقق ارکان آن در هر کشور، می‌توان شاهد بهبود روابط مردم و اداره و حاکمیت اعتماد میان آن ها بود. از کارکردهای دیگر اداره خوب، حفاظت و صیانت از تفکیک قوا و عدم تداخل وظایف آن ها در یکدیگر می‌باشد. چرا که با اهرم‌های نظارتی که معرفی می کند، قاضی می‌تواند در عین نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی، از دخالت در امور تخصصی اداری نیز پرهیز نماید. بر این اساس می‌تواند راهنمای مناسبی برای دادرسی اداری نیز تلقی گردد.

•در نظام حقوقی اتحادیه اروپا مفهوم اداره خوب از سال ۲۰۰۰ با اندراج در ماده ۴۱ منشور حقوق بنیادین، به عنوان یک حق اساسی شهروندان اروپایی تلقی گردید؛ در سال ۲۰۰۱ قانونی به نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان اروپا به تصویب رسید که به تبیین و تفصیل بیشتر این حق بنیادین پرداخت.
#تازه‌های_کتاب