جلسات ماهانه حقوق اداری به زبان انگلیسی

انجمن ایرانی حقوق اداری برای سال آینده در پی برگزاری جلسات ماهانه حقوق اداری به زبان انگلیسی است. دوستان علاقه‌مند که امکان همکاری و حضور و ارائه مطلب به زبان انگلیسی در جلسات را دارند به آیدی تلگرام Mjh1369@ پیام ارسال نمایند.

محل تشکیل این جلسات تهران است و موضوع آن کلیه محورهای حقوق اداری می‌باشد. ضمناً جلسات مربوط به سایر محورهای حقوق عمومی به زبان انگلیسی در قم به صورت مستقل تحت نظر جناب آقای دکتر حبیب‌نژاد برگزار می‌گردد.