مسعود فریادی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره اول، بهار 1397

نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب

چکیده

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های حقوق آب در ایران الزام مصرف‌کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسئله مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند مصرف‌کننده را به تبعیت از روش‌های بهینه و معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می‌تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری بر نحوه مصرف آب در بخش‌های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرآیند مصرف در این بخش‌ها سازد. این مقاله با روش تحلیلی حقوقی درصدد است تا ازین اصول مبنایی برای مقررات‌گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم‌انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.