حاصل عمر

مجموعه مقالات در نکوداشت استاد دکتر ایرج گلدوزیان

به کوشش دکتر تهمورث بشیریه

دوجلدی

انتشارات مجد