نویسندگان: محمدرضا ویژه، مهدی مهدوی‌زاهد، فصلنامه راهبرد، سال بیت‌وچهارم، شماره 76، پاییز 1394

آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی