خرید و فروش اموال دولتی و عمومی دکتر داود قاسمی و راویه ذکریایی