بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

1- دکتر محمدرضا نظری نژاد  2 -خشایار اسفندیاری فر 

چکیده

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قـرار گرفتـه، بـه طـوریکـه کشـورها را بـه سـمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکـی از مهـمتـرین اسـناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سـند قـانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اسـت. ایـن نوشـتار نـاظر بـه بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینههای مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرطهای مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مـدنی، آزادیهـای رسـانهای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.

واژگان کلیدی: فساد اداری، فساد مالی، جرایم اقتصادی، کنوانسیون مریدا، قانون ارتقای سلامت نظام اداری.

دانلود مقاله