حق بر استخدام معلولان در دستگاههای اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فصلنامه حقوق اداری(علمی - پژوهشی)

سال ششم، شماره 18 ،بهار 1398

خیراالله پروین ؛ مسعود حسن آبادی 

چکیده

چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش وپرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجل س شورای اسلامی اتخاذ نمودهاند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه میباشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازمالاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاههای اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.

واژگان کلیدی: حق استخدام، معلولان، رویه دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی.

دانلود مقاله