ساختار و صلاحیت مراجع شبه قضاییِ حقوقِ آب ایران

فصلنامه حقوق اداری(علمی - پژوهشی)

سال ششم، شماره 18 ،بهار 1398

علی اکبر جعفری ندوشن ؛ امید شیرزاد  

چکیده

رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقرّرات، رویه ها و آرای محاکم به منـابع آب، در چگـونگیِ مـدیریتِ مصرف و صیانت از این مادة حیاتی، بسیار تعیین کننده است و براساس موضوعاتی همچون لـزومِ تـأمین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومتِ قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانـههـا و سـایر آبهـای عمـومی از مصادیق مهم انفال و ثروتهای عمومی قلمداد میشوند. بر این اساس، نهادهـای اداریِ ملّـی و محلـی همچون وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقـهای و مراجعـی شـبه قضـایی تحـت عنـاوین «کمیسـیون رسیدگی به صدور پروانه ها «و » کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» در امر مدیریتِ عمومیِ منابع آب، مسئولیت قانونی یافتهاند. مقالۀ حاضر ضمن تحلیلِ صلاحیتهای قـانونی نهادهـای یادشـده، نظامِ حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صـیانتِ مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.

واژگان کلیدی : حقوق آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی.

دانلود مقاله