بسترها ی حقوقی مقابله با فساد مالیاتی

فصلنامه حقوق اداری(علمی - پژوهشی)

سال ششم، شماره 18 ،بهار 1398

ولی رستمی ؛ عزیزاله نوروزی 

چکیده

 دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مـالی است . دستگاه قضـاوتی به دلیل حساس بودن بحث عـدالت و اجـرای آن خـود به خـود میتوانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد لذا ؛ بجاست که در سیستم حکومتی و ادار ی جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترها ی حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است . سؤال اصلی این مقاله : بسترهای حقوقی که شود باعث کاهش فساد مالیاتی می ، کدامند؟ برای پـاسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی مـالیاتی با ذکر مواد قانونی ، آیین ها، دستور العملها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی میتوان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد . با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی مینماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.

کلید واژه ها : مأموران مالیاتی، بسترها ی حقوقی ، فساد مالیاتی .قوانین مالیاتی،

دانلود مقاله