سازوکارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه

سازوکارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه

فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی)سال پنجم، شماره 41 ،بهار 4931 

حمید عزیزی مرادپور

چکیده

اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتب با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت میباشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیتهای آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام 2 خاص حمایتی در سطح ملی و بینالمللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالبهای مرتب با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی میتوان از ابزارهایی همچون: عالیم تجاری جمعی و نشانههای جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت.

واژگان کلیدی: نمودهای فرهنگ عامه، مالیکت فکری، مالکیت ادبی- هنری، مالکیت صنعتی، عالیم تجاری جمعی، نشانه های جغرافیایی

دانلود مقاله