آسیب شناسی سیاست های تقنینی ایران در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (با تأکید بر پیشنویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه)

آسیب شناسی سیاست های تقنینی ایران در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (با تأکید بر پیشنویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه)

فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی)سال پنجم، شماره 41 ،بهار 4931

 محسن خدمتگزار

چکیده

با وجود اهمیت حمایت مؤثر از نمودهای فرهنگ عامه، هنوز نظام حقوقی مناسبی نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی برای چنین حمایتی استقرار نیافته است. جدیدترین تلاش نظام تقنینی ملی در این خصوص، تدوین پیشنویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه است. این پیشنویس به عنوان نخستین گام در حمایت خاص از نمودهای فرهنگ عامه، دارای ایراداتی بنیادین است که باید با توجه به تجارب بین المللی برطرف شوند. ایرادات مزبور عمدتاً ناشی از هدفگذاری نادرست در وضع مقررات مورد نظر است که موجب اشتباه در نوع و موضوع حمایت شده است.

واژگان کلیدی: سیاستهای تقنینی ایران، نمودهای فرهنگ عامه، نمودهای فولکلور، پیشنویس الیحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه.

دانلود مقاله