معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

فصلنامه حقوق اداری(علمی - پژوهشی) سال ششم، شماره 18 ،بهار 1398

علی مشهدی، آیت اله جلیلی مراد

چکیده:   
کنترل قضایی بر صلاحیت­های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می‌شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت­ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت­ها، محاکم در سیستم­های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است  استفاده می‌نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط‌مشی می‌شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته­ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت­های اختیاری با دشواری‌هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می‌توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند. 
 

واژه‌های کلیدی: صلاحیت اختیاری، نظارت قضایی، تناسب، برابری، حسن نیت، حقوق ایران، حقوق آلمان و حقوق فرانسه.

دانلود مقاله