مبانی و الزامات نظام اداری صحیح در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده کتاب مبانی و الزامات نظام اداری صحیح در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام اداری یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مدیریت دولتی،حقوق اداری و حقوق اساسی است. نظام اداری صحیح اصطلاحی است که بر وجود شاخص هایی همچون شفافیت،صداقت، پاسخگویی و... تاکید دارد. شاخص های مزبور از دریچه حقوق اساسی نیز قابل توجه است. اصول متعدد قانون اساسی در موارد متعددی از جمله اصل دوم به بیان این معیارها پرداخته است. مشکلات عدیده در نظام اداری ایران برخاسته از نوع فرهنگ حاکم بر روابط سازمانی است. در این اثر به تبیین شاخص های تحقق نظام اداری می پردازیم.