مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی

پدیدآورده (ها) : طباطبائی موتمنی، منوچهر
حقوق :: پژوهشهای حقوقی :: بهار و تابستان 1384 - شماره 7
از 99 تا 1

چکیده

با وجود آنکه‌ عقود و قراردادها و اصول‌ و قواعد معاملات‌ از موضوعات‌ مهم‌ حقوق مدنی‌ است‌، در این‌ مباحث‌، قراردادهای‌ عمومی‌ دولت‌ مانند مقاطعات‌، امتیازات‌ نفتی‌، قرارداد کار، قراردادهای‌ بانکی‌ و بیمه‌، در مرکز توجه‌ و مطالعه‌ قرار ندارد؛ اصول‌ و احکام‌ این‌ قراردادها ـ که‌ به‌ مقتضای‌ نیاز دولت‌ و سازمان‌ها، در طول‌ زمان‌ ابداع‌ و متداول‌ شده‌ است‌ ـ را به‌ طور پراکنده‌ و ناقص‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ حقوق مانند حقوق اداری‌، کار، تجارت‌، حقوق نفت‌، حقوق بانکی‌ و بیمه‌ می‌توان‌ یافت‌. ما در این‌ مقاله‌ کوشش‌ کرده‌ایم‌ مفهوم‌ قرارداد عمومی‌، فرق آن‌ با قراردادهای‌ حقوق مدنی‌، و اهم‌ این‌ نوع‌ قراردادها را که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ موضوع‌ مهمی‌ است‌ و از لحاظ‌ منافع‌ مالی‌ دولت‌ و سازمان‌ها قراردادهای‌ کلانی‌ را تشکیل‌ می‌دهد، یک‌جا مورد بررسی‌ قرار دهیم‌ و آن‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ مقدمه‌ای‌ بر این‌ قبیل‌ مطالعات‌، مورد استفاده‌ دانش‌ پژوهان‌ قرار گیرد.

کلیدواژه ها :

عقود و قراردادها ،نظم‌ عمومی‌ ،قراردادهای‌ عمومی‌ ،حاکمیت‌ اراده‌ ،قراردادهای‌ الحاقی‌ ،خدمات‌ عمومی‌

 دانلود مقاله