الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران

فرومند سیدمهدی، راسخ محمد

الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران. حقوق اداری. ۱۳۹۸; ۶ (۱۹) :۹۷-۱۲۳

چکیده

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت‌های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از

 دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. 

در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین‌الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. 

در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می‌باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در

 تنظیم امور بندری که به نظر می‌رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی‌هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت‌پذیر

 عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال‌های اخیر با 

تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛

 هرچندعدم تفکیک دقیق حوزه‌های تنظیم امور و تصدی بنادر و  به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج 

مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره‌گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این

 حوزه باشیم.

واژه‌های کلیدی: تنظیم، بنادر تجاری، حاکمیت اقتصادی، الگوی مشارکتی

دانلود مقاله