اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری

حیدری، سیروس

تابستان 1396، دوره نهم - شماره 2 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 83 تا 116)

چکیده 

جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می­شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می­نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می­کند اما هنوز نشانه­ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی­گردد.

کلیدواژه ها :

دیوان عدالت اداری ،دادرسی اداری ،اصل تناظر ،حق استماع شدن ،اصول دادرسی

کلید واژه های ماشینی : اصل تناظر ، دادرسی دیوان عدالت اداری ، دادرسی ، اصل تناظر در دادرسی اداری ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، حق استماع شدن ، دعوا ، حقوق ، قانون ، اصل تناظر در دادرسی دیوان

دانلود مقاله