الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی؟

نویسنده: خسروی، احمد؛ رستمی، ولی

تابستان 1392، دوره هفدهم - شماره 2 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 95 تا 116)

چکیده

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب میکرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متاسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تاسیس کرد؛ به گونهای که میتوان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشا بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشا شکلگیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان میدهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس میتواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راهحلهای مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونهای که میتوان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریبا همان وضعیت مشابه دیوانهای اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوانهای مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.

کلیدواژه ها :

دادرسی اداری ،دادگاه های اختصاصی اداری ،نظام ثنویت رسیدگیها ،نظام وحدت رسیدگیها

دانلود مقاله