بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس

سواد کوهی فر، سام؛

زمستان 1384 - شماره 5 (12 صفحه - از 117 تا 128)

چکیده 

عمده‌رتین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از:اصل تفکیک‌ قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت.در یک مطالعه تطبیقی می‌توان به شکل‌گیری نظام دادرسی در کشورمان‌ برمبنای اصول یادشده تدقیق دوباره‌ای نمود و مهم‌تر از آن،می‌توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنه در حال شکل‌گیری و توسعه است،به شیوه‌ای مناسب ارزیابی کرد.نظام دادرسی انگلیس که برمبنای‌ اصل وحدت حقوق و برتری قانون آرایش پذیرفته است از جهتی،و دو کشور از خانواده رومی-ژرمنی، آلمان و فراسنه،که هریک به نوعی برمبنای اصل تفکیک قوا و آرمان برتری قانون،ایجاد تشکیلات دادرسی‌ نموده‌اند از جهت دیگر،الگوهای مناسبی برای یک مقایسه اصولی در نظر گرفته می‌شوند.

کلیدواژه ها :

قضایی ،دادرسی ،دادرسی اداری ،دیوان عالی ،نظام دادرسی انگلیس ،نظام دادرسی‌ آلمان ،نظام دادرسی فرانسه ،اصل برتری قانون ،اصل تفکیک قوا

دانلود مقاله