نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

ولی رستمی 1، سیدمجتبی حسینی پور اردکانی 2

چکیده

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان های ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های مردم نظام ساالر و تضمین ک آیند. نندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنههای مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیدهاند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیتپذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حا میت قانون و ک باشد. لیکن با معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات می بررسی مؤلفههای حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردا باشند. ر می مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد. ها:

کلیدواژه نظارت قضایی ، حاکمیت قانون ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تحدید قدرت، دیوان عدالت اداری