مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48 ،پاییز 1396

سمیرا اصغری - ولی رستمی

چکیده

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقـوق اداری و مقـررات مربـوط بـه اسـتخدام بخـش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قـرار مـ یگیـرد . مطـابق بـا قـوانین موجـود بـه منظـور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهـام در محـدودة شــمول قـانون کــار از یـکســو و سـایر قــوانین و مقـررات اســتخدامی از سـوی دیگــر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنهـا و ضـوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد. واژگان کلیدی: صلاحیت، شـکایات اسـتخدامی ، نظـام حقـوقی ایـران ، مراجع دادرسی کار، دیوان عدالت اداری