جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایرانِ دوره رضاشاه

مسعود آدینه وند 
حجت فلاح توتکار 
نصراله پورمحمدی املشی 
محسن بهرام نژاد

فصلنامة علمی- پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا)س(
سال بیست و هفتم، دورة جدید، شمارة 34 ، پیاپی 124 ، تابستان 1396

چکیده
در در دوره رضاشاه برنامههای تمرکز، تجدد آمرانه، وحدت ملی و تشییل
حیومت واحد به عنوان شاخصهای اصل این دوره، منجر بیه اصیاحات
زیادی ازجمله در عرصه نظام اداری کشور شد. از مهم ترین ویژگی هیای
دیوان سالاری این دوره، ورود زن به این بخش و شی گلری قشر کارمن زن بود

که بررس آن، مسئله اصل مقاله حاضر اسیت. کشیح حجیا و
سلاست حضور زنان در اجتماع و گسترش تعللم و تربلت آنان در افزایش
تعداد زنان کارمنید تییرلر زییادی داشیت و بیا گسیترش دییوان سیالاری و
تیسلس ادارات مختلح، به بدنه آن راه یافتند. این مقاله با روش توصلف ی
تحللل و تیله بر منابع اسنادی ی کتابخانیه ای، بیه واکیاوی نقیش زنیان در
دیوان سالاری نوین پرداخته و در پ پاسخ به این پرسش است که زنان در
نظام اداری دوره رضاشاه چه جایگاه داشتند؟ دستاوردهای تحقلق نشان
م دهد که در دوره رضاشاه، برای اوللن بار در تاریخ اداری کشور، زنیان
عل رغم ناکام های حقوق و جنبشهای میدن ، در سییح پیایلن تی ر از
مردان به اسیتخدام دولیت درآمدنیدر گرچیه سیاختار فییری، فرهنگی و
اجتماع کشور و هملن طور ییسیان نبیودن وضیعلت توجیه بیه شیهرهای
مختلح، موجب شد که زنان بلشیتر در تهیران و آن هیم، عمیدتا در نظیام
آموزش جدید، به کار گرفته شوند