بررسی سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی ایران در پرتو اصول گذاری

∗ مرتضی رستمی ، سید احمد حبیب نژاد

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،حقوق عمومی ، ، تهران، ایران  2 .استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

حقوق خصوصی دورة 41 ،شمارة 4 ،بهار و تابستان 1396

ص95-115

چکیده

صندوقهای بازنشستگی بهعنوان سرمایه گذاران نهادی، بهموجب اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی شامل اتحادیة بیین المللیی تییمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار در سرمایهگیذاری هیای ویود بایید از اصیولی ماننید داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقالل از مداوالت دولت و مسئوالنهبودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. بیا توجیه بیه آنکه تبعیت صندوقها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمهشدگان و در نهایت، تضیمین حق بر تیمین اجتماعی اعضای صندوق وواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوقها از این اصول نظاممنید شیدا اسیت . این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمدا است، پس از تبیین هیر ییک از اصیول سیرمایه گیذاری، تییریر مشیکالت کنیونی های بصندوق ازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصیول را بررسیی کیردا اسیت . یافتیه هیای ایین مقالیه نشیان داد صیندوق هیای بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از بروی مقررات قیانونی، ایین اصیول را اند، بهنقض کردا طوری که این امر م گرفته وجب نادیدا شدن بروی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شدا است .

کلیدواژگان اصول سرمایهگذاری، سرمایهگذاری کمبازدا، صندوق بازنشستگی.