آسیب شناسی‌ نظام‌ عدم‌ تمرکز‌در‌مالزی با‌رویکردی‌ تطبیقی‌ به‌ نظام‌ انگلستان

فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم 6 ،شماره ، تابستان 9315 ،صفحات 19 9ـ33

هدی‌ غفاری  -فاطمه افشاری

چکیده

نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولتهای ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صالحیتهای مشخص تعیین شدهاند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیتهای دولتهای ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیتهای محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاستهای الزامآور واحد برای تمامی دولتهای محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را ازدولتهای محلی سلب نموده است. این امر نشان می عنوان دهد که فدرالیسم به سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما بهسمت عدم تمرکز رهنمون نمی  شود. در تحقیق پیشرو با مطالعه کتابخانهای و روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم

کلید واژه ها :مالزی , انگلستان ,عدم تمرکز، دولت فدرال، دولت ایالات ،دولت محلی