جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران

فصلنامه حقوق اداری جلد ۴ شماره ۱۲ صفحات ۹-۳۲
سیدمجتبی واعظی، زهرا البرزی
 
چکیده:  
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه‌های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه‌ تأمین آنها را برعهده‌ دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه‌ فلسفه‌ وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه‌های مختلف و میزان اثر‌گذاری‌هایش اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. به همین منظور در مقاله‌ حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل‌های حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت مؤسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم‌گیری شامل تصمیمات یک‌جانبه و عام‌الشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می‌شود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می‌رود.
 

واژه‌های کلیدی: خدمات عمومی، تملک قهری، مؤسسات عمومی، قرارداد اداری، توقیف اموال دولتی.

لینک دانلود