مبانی حقوق اساسی

کتاب مبانی حقوق اساسی به تعریف، موضوع و منابع حقوق اساسی (فصل نخست)، مفهوم، تصویب و بازنگری قانون اساسی و دادرسی اساسی (فصل دوم)، دولت، عناصر تشکیل دهنده و اندیشه های سیاسی درباره آن و اشکال حقوقی گوناگون دولت (فصل سوم)، منشا قدرت دولت و حقوق انتخابات (فصل چهارم)، سازماندهی قدرت دولت، اصل تفکیک قوا، سازمان قوای عمومی (فصل پنجم) و سرانجام به شناسایی و پشتیبانی از حقوق بنیادین ملت (فصل ششم) می پردازد. نخستین بار این کتاب در سال ۱۳۸۸ چاپ شد. چاپ هفتم این کتاب همراه با بازنگری کامل در فروردین امسال صورت گرفت. این کتاب با توجه به آخرین تحولات مربوط به حقوق اساسی در دنیا نوشته شده است. مولف
#معرفی_کتاب