تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی

سیدحجت اله علم الهدی 
حسین مهرپور

فصلنامه راهبرد / سال بیست وششم / شماره 83 / تابستان 1۳96 / صص 234 - 21

چکیده
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقیا
صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررس اصول قانون اساس و قانون عادی در این خصوص مؤید
وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شیب و هیم در سیطح
هیئت عموم در استناد به اصول قانون اساس نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است.
درعین حال اشکالات و چالش های درخصوص این صلاحیت دیوان از جان حقوقدانان مطرح شیده
است که ازجمله م توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر
تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساس ، مغایرت بیا نظیر شیورای نگهبیان در
تصوی قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساس مصیو مجمی تشیصیم مصیل ت
نظا و وجود قوانین مصو قبل از انقلا که دارای مغایرت با قانون اساس هسیتند ، اشیاره کیر د.
درعین حال، عد قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بیر انطبیام مقیررات و
تصمیمات اجرای با قانون اساس م شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سیازوکاری بیرای
حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
واژگان کلیدی
دیوان عدالت اداری، مستندات دیوان، قانون اساس ، صلاحیت، قانون، شورای نگهبان