مقالات

نویسندگان: دکتر اردشیر امیر ارجمند، دکتر مشتاق زرگوش، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹

تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛ مطالعه تحلیلی-تطبیقی

ادامه ...

نویسندگان: دکتر محمد امامی، دکتر مشتاق زرگوش پژوهش‌نامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان ۸۶

اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت

ادامه ...