تصاویر نخستین مجمع عمومی انجمن ایرانی حقوق اداری

نخستین مجمع عمومی انجمن ایرانی حقوق اداری با موضوع انتخابات هیأت مدیره