برگزاری نخستین جلسه تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری با مشارکت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.