برگزاری دومین نشست تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی برگزار کرد؛