تاسیس دفتر استان فارس انجمن ایرانی حقوق اداری

هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری در دومین جلسه خود با درخواست ۴۰ نفر از اعضای پیوسته انجمن مبنی بر تشکیل واحد استان فارس موافقت نمود. این واحد نخستین دفتر استانی انجمن است.