دعوت به تشکیل واحد استانی قم

استان‌های قم و مرکزی

اطلاعیه تشکیل دفتر استان قم انجمن ایرانی حقوق اداری 

با توجه به امکان تاسیس دفتر انجمن با درخواست حداقل ۴۰ نفر از اعضای پیوسته، از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی حقوق اداری اعم از پیوسته، وابسته و دانشجویی که مقیم یا شاغل به تحصیل (یا کار) در استان‌های قم و مرکزی می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت تکمیل درخواست تاسیس واحد استانی از طریق آیدی تلگرام @skhoini نام و نام خانوادگی و نوع عضویت خود را ارسال نمایند.
در این مرحله برای استان قم و مرکزی یک دفتر استانی پیشنهاد شده است.
ضمنا دوستانی که در نشست نقد و بررسی کتاب در روز چهارشنبه در پردیس فارابی تشریف دارند می‌توانند  با مراجعه به سر کار خانم خویینی_دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی _ نسبت به امضای درخواست تاسیس اقدام کنند.
دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری