برنامه‌های انجمن ایرانی حقوق اداری در سال آینده

اهم برنامه‌های انجمن ایرانی حقوق اداری در سال ۱۳۹۸ عبارت‌اند از:
 • موت کورت دادرسی اداری 
 • همایش ملی نکوداشت پیشگامان حقوق اداری ایران 
 • همایش ملی حقوق شهرداری‌ها در اصفهان
 • همایش ملی نکوداشت اساتید برجسته حقوق اداری 
 • همایش ملی ارتقای آموزش حقوق اداری در ایران با تشکیل مجمع اساتید حقوق اداری 
 • سلسله نشست‌های تحلیل موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 
 • سلسله نشست‌های نقد کتاب حقوق اداری 
 • سلسله نشست‌های حقوق اداری به زبان انگلیسی 
 • سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری 
 • افتتاح دفتر استانی فارس 
 • افتتاح دفتر استانی قم
 • تأسیس واحد دانشجویی انجمن 
 • تأسیس مرکز ارتباطات علمی و امور بین‌الملل انجمن 
 • تأسیس انتشارات انجمن ایرانی حقوق اداری 
 • أخذ مجوز دو نشریه علمی و پژوهشی به زبان‌های فارسی و انگلیسی 
 • آغاز تدوین کتاب دانشنامه حقوق اداری