طرح «تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها»

عنوان: طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها همانند تهران

تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران

اعلام وصول طرح : 1398/02/24