افتتاح دفتر انجمن ایرانی حقوق اداری در شهر قم همزمان با نخستین مدرسه تابستانی حقوق اداری

آیین افتتاح دفتر انجمن ایرانی حقوق اداری در شهر قم همزمان با نخستین مدرسه تابستانی حقوق اداری

 

۱.دکتر محمد جلالی 
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و ریاست هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

۲.دکتر مهدی هداوند 
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عصو هیات مدیره  انجمن ایرانی حقوق اداری

۳.دکتر وحید آگاه 
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

۴.دکتر مرتضی نجابتخواه 
هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

۵.دکتر محمد حسنوند
 قاضی دیوان عدالت اداری  و عضو هیات مدیره  انجمن ایرانی حقوق اداری