برگزاری دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی حقوق اداری