شعبه آذربایجان شرقی انجمن برگزار می‌کند:

نقد و بررسی مفهوم استخدام در رأی وحدت رویه 669 ـ 98/4/11