اطلاعیه برگزاری بیست و سومین نشست مجازی اندیشکده مجازی

👈 زمان: دوشنبه 1399/2/15

ساعت: 22:30 ـ 21
"نشست مجازی" دوشنبه های حقوق اداری 

جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.