اطلاعیه برگزاری بیست و پنجمین نشست مجازی اندیشکده مجازی