اطلاعیه برگزاری بیست و ششمین نشست مجازی اندیشکده مجازی