انتشار شماره دوم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری


انتشار شماره دوم  فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
سال دوم/شماره دوم /بهار 1399
مشاهده متن کامل مقالات در
www.malr.ir

1. قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

صفحه 9-26

 10.22034/MRAL.2020.123616.1011

مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی؛ سونا نظری زیارتگاه

 


2. امکان سنجی حقوقی پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری

صفحه 27-45

 10.22034/MRAL.2020.127259.1021

محمدجواد محمدپور؛ نادر میرزاده کوهشاهی

 


3. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

صفحه 47-65

 10.22034/MRAL.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه

 


4. نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)

صفحه 67-94

 10.22034/MRAL.2020.124623.1026

علی بیاتی

 


5. ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری

صفحه 95-116

 10.22034/MRAL.2020.124623.1015

محمدرضا رفیعی؛ محمدقاسم تنگستانی

 


6. واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

صفحه 117-134

 10.22034/MRAL.2020.127814.1022

محمّد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی؛ مهدی حسنوند

 


7. داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی

صفحه 135-153

 10.22034/MRAL.2020.128295.1032

شهاب حایری اصفهانی؛ تقی دشتی

 


8. The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle

صفحه 156-180

 10.22034/MRAL.2020.123310.1009

صدیقه قارلقی؛ علی مشهدی

 

اندکی صبر نمایید...