انتشار شماره پنجم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

 دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 1-204 (سال دوم ، دوره دوم، شماره پنجم)  

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

1. سرآغازی بر حقوق بشر اداری

صفحه 11-32

 10.22034/MRAL.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی

 


2. جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

صفحه 33-58

 10.22034/MRAL.2020.130770.1038

شهناز اسدی نیا؛ عباس منصورآبادی

 


3. نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی

صفحه 59-88

 10.22034/MRAL.2021.520499.1086

مرضیه سلمانی سیبنی؛ سیداحمد حبیب نژاد

 


4. ‎مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 89-110

 10.22034/MRAL.2021.141599.1081

محمد دارابى؛ مهدی هداوند

 


5. واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری

صفحه 111-136

 10.22034/MRAL.2021.137690.1062

شیوا محمدی؛ سعید خردمندی

 


6. آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان

صفحه 137-164

 10.22034/MRAL.2021.141495.1080

امیرحسین صادقی؛ مسیح بهنیا

 


7. مدیریت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی

صفحه 165-189

 10.22034/MRAL.2021.141601.1082

داور درخشان؛ فاطمه افشاری

 

مشاهده و دریافت مقالات در http://www.malr.ir/issue_6311_33143.html

اندکی صبر نمایید...