گزارش اولین نشست نقد رای انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز

چهارمین نشست تحلیل آرای موضوعی دیوان عدالت اداری با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز برگزار گردید:

بیشتر ...