اطلاعیه نشست جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در دادرسی

انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌نماید

بیشتر ...حلقه نقد کتاب حقوق عمومی

انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری گروه حقوق پردیس فارابی

بیشتر ...فراخوان صوت سپید

طرح گویا نمودن آثار حقوق عمومی

موسسه توسعه حقوقی فقر زدایی با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری و انجمن حقوق اساسی ایران

بیشتر ...