اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کنند:

برگزاری نشست تخصصی بررسی شمول قانون منع به‌کارگیری باز نشستگان بر تشکل‌های صنفی

بیشتر ...افتتاح دفتر استانی فارس انجمن ایرانی حقوق اداری و

برگزاری بزرگداشت دکتر محمد امامی

بیشتر ...