انتشارات

انتشار شماره اول فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
سال اول/شماره اول /زمستان ۱۳۹۸
شماره اول فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری با صاحب امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری با مقالاتی از آقایان بیژن عباسی، کوروش استوار سنگری، علی مشهدی، یونس فتحی، محمد امین ابریشمی و حامد کرمی منتشر شد.
مشاهده متن کامل مقالات در
www.malr.ir