دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، فروردین 1403، صفحه 1-442 (سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1403)  
تعداد مقالات: 15
 فایل کلی مقالات این شماره
مقاله پژوهشی
رابطه عمل‌سیاسی و عمل‌اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی
صفحه 13-37
 
 10.22034/MRAL.2023.1991030.1445
 
فهیمه اسدی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 339.5 K
تحلیل نظام حقوقی شرکت‌های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی
صفحه 39-59
 
 10.22034/MRAL.2023.1989754.1435
 
جلیل ابراهیم زاده؛ خیراله پروین؛ سید جواد میرقاسمی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 287.55 K
بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری
صفحه 61-88
 
 10.22034/MRAL.2023.1987749.1428
 
مریم زورمند؛ حسین احمری؛ رضا عباسپور
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 349.24 K
مطالعه آرای قضایی
تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صفحه 89-113
 
 10.22034/MRAL.2022.560814.1367
 
علیرضا دبیرنیا؛ آیت الله جلیلی؛ احسان موحدی پور
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 343.29 K
مقاله پژوهشی
نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری
صفحه 115-144
 
 10.22034/MRAL.2022.560595.1362
 
حسن حقیقی؛ منوچهر توسلی نایینی؛ سید محمدصادق احمدی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 355.2 K
نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری
صفحه 145-171
 
 10.22034/MRAL.2022.557482.1338
 
وحید قاسمی؛ سید عسگری حسینی مقدم؛ جواد حبیبی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 338.29 K
توسعه‌ی سوت‌زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان‌های اداری ایران (رویکرد حقوقی)
صفحه 173-203
 
 10.22034/MRAL.2023.1986505.1423
 
زهرا هادی‌زاده اصفهانی؛ محمد وزین کریمیان
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 455.03 K
مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
صفحه 205-227
 
 10.22034/MRAL.2023.2003226.1475
 
نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 300.01 K
بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری
صفحه 229-264
 
 10.22034/MRAL.2023.1989952.1460
 
علی راستی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا سلطانی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 405.75 K
جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری
صفحه 265-289
 
 10.22034/MRAL.2023.1989883.1437
 
کریم محمدی؛ هیبت الله نژندی منش؛ سوده شاملو
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 321.13 K
اعمال حاکمیت و تصدی دولت در خصوص میراث فرهنگی در پرتو اصل 83 قانون اساسی
صفحه 291-318
 
 10.22034/MRAL.2022.549525.1279
 
حسین علائی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 348.02 K
اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی
صفحه 319-344
 
 10.22034/MRAL.2023.563615.1399
 
پرویز حاجی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 323.1 K
امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
صفحه 345-368
 
 10.22034/MRAL.2023.1999256.1453
 
مصطفی امیری؛ محمدتقی دشتی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 305.44 K
بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها
صفحه 369-394
 
 10.22034/MRAL.2023.1996427.1448
 
سجاد افشار؛ محمدعلی صادقی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 336.01 K
بررسی تاثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی
صفحه 395-420
 
 10.22034/MRAL.2023.1975734.1414
 
فاطمه اصحابی
 
مشاهده مقاله اصل مقاله 3