انتشار کتاب دادرسی اداری

انتشار کتاب دادرسی اداری
انتشار نخستین کتاب جامع دادرسی اداری ایران
کتاب حقوق دادرسی اداری نوشته دکتر کوروش استوار سنگری منتشر شد. این کتاب منطقی با آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ نگاشته شده و به بررسی مبانی ، ارکان و آیین دادرسی اداری در حقوق ایران می پردازد.
اندکی صبر نمایید...